THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

      Trong thời hạn 20 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động theo quy định.

      Trong thời hạn 20 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động theo quy định.

      Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả , nếu người lao động không đến nhận quyết định thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ một số trường hợp ốm đau, thai sản, bị tai nan, hoả hoạn, lũ lụt...).

các thông tin khác