THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

QUY ĐỊNH VỀ TẠM DỪNG, TIẾP TỤC, CHẤM DỨT, CHUYỂN HƯỞNG

         Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng thì tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.

 

St. Dịch vụ Việc làm Online

các thông tin khác