tư vấn / Tư vấn Luật
 NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP 16.12.2015 | 441 lượt xem

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ...

[Xem chi tiết...]
NGHỊ ĐỊNH 106/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 106/2012/NĐ-CP 02.12.2015 | 539 lượt xem

Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ LĐ - TB & ...

[Xem chi tiết...]
THÔNG TƯ 07/2015/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ 07/2015/TT-BLĐTBXH 02.12.2015 | 486 lượt xem

Qui định điều kiện,thủ tục cấp giấy phép hoạt động Dịch vụ việc làm của Doanh nghiệp hoạt động ...

[Xem chi tiết...]